பிரதான உள்ளடக்கத்திற்கு செல்

15 பாடநெறி வகைகள்

மாற்றப்பட்டது 23 மார்ச் 2021

Automotive

மாற்றப்பட்டது 2 ஜூலை 2020

Beauty & Wellness

மாற்றப்பட்டது 14 அக்டோபர் 2020

Capital Goods & Manufacturing

மாற்றப்பட்டது 2 ஜூலை 2020

IT-ITeS

மாற்றப்பட்டது 2 ஜூலை 2020

Power

மாற்றப்பட்டது 9 ஆகஸ்ட் 2020

Advance Diploma in IT

மாற்றப்பட்டது 2 ஜூலை 2020

Apparel

மாற்றப்பட்டது 29 செப்டம்பர் 2020

Employability Skills

மாற்றப்பட்டது 2 ஜூலை 2020

Construction

மாற்றப்பட்டது 2 ஜூலை 2020

Electronics & HW

மாற்றப்பட்டது 12 அக்டோபர் 2020

Healthcare

மாற்றப்பட்டது 12 அக்டோபர் 2020

Plumbing

மாற்றப்பட்டது 2 ஜூலை 2020

Leather

மாற்றப்பட்டது 24 பிப்ரவரி 2022

New Age