ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുക

15 പഠനക്രമ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

2 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 23 മാര്‍ച്ച് 2021

Automotive
1 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 2 ജൂലൈ 2020

Beauty & Wellness
5 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 14 ഒക്ടോബര്‍ 2020

Capital Goods & Manufacturing
1 പഠനക്രമ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
View all courses

Modified 2 ജൂലൈ 2020

IT-ITeS
2 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 2 ജൂലൈ 2020

Power
8 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 9 ആഗസ്റ്റ് 2020

Advance Diploma in IT
3 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 2 ജൂലൈ 2020

Apparel

Modified 29 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020

Employability Skills
1 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 2 ജൂലൈ 2020

Construction
1 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 2 ജൂലൈ 2020

Electronics & HW
1 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 12 ഒക്ടോബര്‍ 2020

Healthcare
1 പഠനക്രമങ്ങള്‍
View all courses

Modified 12 ഒക്ടോബര്‍ 2020

Plumbing

Modified 2 ജൂലൈ 2020

Leather

Modified 24 ഫെബ്രുവരി 2022

New Age