મુખ્ય વિષયવસ્તુ પર જાઓ

15 કોર્સ વર્ગ

2 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 23 માર્ચ 2021

Automotive
1 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 2 જુલાઇ 2020

Beauty & Wellness
5 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 14 ઓક્ટોબર 2020

Capital Goods & Manufacturing
1 કોર્સ વર્ગ
View all courses

સુધારેલ 2 જુલાઇ 2020

IT-ITeS
2 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 2 જુલાઇ 2020

Power
8 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 9 ઓગસ્ટ 2020

Advance Diploma in IT
3 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 2 જુલાઇ 2020

Apparel

સુધારેલ 29 સપ્ટેમ્બર 2020

Employability Skills
1 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 2 જુલાઇ 2020

Construction
1 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 2 જુલાઇ 2020

Electronics & HW
1 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 12 ઓક્ટોબર 2020

Healthcare
1 કોર્સીસ
View all courses

સુધારેલ 12 ઓક્ટોબર 2020

Plumbing

સુધારેલ 2 જુલાઇ 2020

Leather

સુધારેલ 24 ફેબ્રુઆરી 2022

New Age