ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുക

5 പഠനക്രമങ്ങള്‍

Fitter
Capital Goods & Manufacturing
Preview Course

അദ്ധ്യാപകന്‍: Shweta Srivastavaഅദ്ധ്യാപകന്‍: V Gopalakrishnan Veerappan

Fitter

Refrigeration and Air Conditioner Technician
Capital Goods & Manufacturing
Preview Course

Capital Goods & Manufacturing

Refrigeration and Air Conditioner Technician

Turner
Capital Goods & Manufacturing
Preview Course

Capital Goods & Manufacturing

Turner

Machinist
Capital Goods & Manufacturing
Preview Course

Capital Goods & Manufacturing

Machinist

Welder
Capital Goods & Manufacturing
Preview Course

അദ്ധ്യാപകന്‍: V Gopalakrishnan Veerappan

Welder